Privacy Statement

PRIVACY STATEMENT

Sanahata, gevestigd aan Peperstraat 22-11

9711 PE in Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Sanahata
Peperstraat 22-11
9711 PE  Groningen

Anita van der Velde is de functionaris gegevensbescherming van Sanahata. Zij is te bereiken via info@sanahata.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sanahata verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
–  E-mailadres
–  IP adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door te reageren op de website en/of via correspondentie/mail
– In geval van 1 op 1 sessie zoals bijvoorbeeld Yin Aromatherapy wordt er een intakeformulier ingevuld met gezondheidsgegevens van de cliënt voor een goede (therapeutische) begeleiding/advies.

Bovenstaande persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden digitaal bewaard via Microsoft One Drive/Icloud met wachtwoord. Dat betekent dat de gegevens niet verloren kunnen gaan en ook niet toegankelijk zijn door derden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sanahata.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Sanahata verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Om zorg te dragen voor goede begeleiding/advies

Geautomatiseerde besluitvorming
Sanahata neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sanahata) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Sanahata bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden
– Voor- en achternaam                       tot maximaal 1 jaar na beëindiging yogalessen
– Adresgegevens                                  tot maximaal 1 jaar na beëindiging yogalessen
– Telefoonnummer                             tot maximaal 1 jaar na beëindiging yogalessen
– E-mailadres                                       tot maximaal 1 jaar na beëindiging yogalessen (tenzij toestemming nieuwsbrief)
– Anamnese formulieren                   15 jaar i.v.m. wetgeving verplicht volgens wetgeving als het gaat om therapeutische sessies.

Nieuwsbrief Sanahata
Wij gebruiken de emailadressen van onze deelnemers om nieuwsbrieven te versturen die onze deelnemers aangaan en om een ieder op de hoogte te houden van de activiteiten. Indien u geen nieuwsbrief wilt ontvangen, dan kunt u dat altijd doorgeven en hiervoor uitschrijven.

Delen van persoonsgegevens met derden
Sanahata verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Waar nodig worden er verwerkersovereenkomsten (verplicht vanuit de AVG) opgemaakt met derden om uw privacy te waarborgen. Sanahata maakt gebruik van een accountant.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Sanahata gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Mocht blijken dat er op onbekende wijze cookies worden toegepast op de website dan wordt dit alsnog vermeld op de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sanahata en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sanahata.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Sanahata wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Sanahata neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@sanahata.nl

Datalek
In geval van een datalek door een hacker zal direct het wachtwoord aangepast worden. Mocht blijken dat de datalek gevolgen heeft voor uw persoonlijke leefomgeving, dan wordt er melding gemaakt van de datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Note: 

Indien er belangrijke zaken zijn m.b.t. uw gezondheid, kunt u dit mondeling voorafgaand aan de dienst/les doorgeven.